Tájékoztató
a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről


Ezúton tájékoztatjuk, hogy az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában
történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is
megfizethetik.

 

Tájékoztató a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről ( letölthető PDF formátumban)

 


 

Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 10/2017 (VIII.24.)
önkormányzati rendelete


A közművelődésről
2018-08-28-tól

 

Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § ( 1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
J.Általá11os rendelkezések

1.     § A rendelet célja, hogy Böhönye község polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza Böhönye Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) közművelődési feladatait, azok ellátási fonnáit, finanszírozásának fom1áját és mértékét.
2.     § Az önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tartja, hogy Böhönye község minden polgárának joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokbavételéhez szükséges esélyegyenlőséghez.
3.     § A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.

2. Az önkormányzat közművelődési céljai és feladatai

4. § Az önkormányzat kiemelt közművelődési céljai:
a) a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,
b.) a település és a vonzáskörzete tern1észeti, környezeti, kulturális, művészeti közösségi értékeinek közismertté tétele, és ennek érdekében találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése, a kulturális turizmus és az idegenforgalom fejlesztése, támogatása,
c.) a község közművelődési, kulturális hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a helyi értékek megismertetése és védelmének erősítése, hagyományőrző közösségek működésének segítése,
d.) a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelése,
e.) az egyetemes, nemzeti és nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása, f.) együttműködés a helyi civil szervezetekkel, alapítványokkal, egyesületekkel,
g.) a közművelődési esélyegyenlőség elősegítésének biztosítása,
h.) civil közösségek működésének ösztönzése, segítése, mely cél érdekében a civil szervezetek térítésmentesen használhatják az önkonnányzat kulturális intézményét,
i.) a kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése,
j.) az ifjúság számára közösségi színtér kialakítása,
k.) a turista inforn1ációs szolgálat beépítése a község kulturális életébe,
1.) bekapcsolódás az országos, a regionális, a térségi idegenforgalmi hálózatokba,
m.) tanulási, képzési, szakköri és csoport foglalkozások szervezése.
5. § Az önkormányzat a kötelező közművelődési feladatainak az alábbiakat tekinti:
a.) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok és nyelvtanfolyamok szervezése, az egyéni kulcskompetenciák fejlesztése a közösségi művelődés különböző formáin keresztül, továbbá biztosítja az egész életre kiterjedő tanulás fel tételeit.
b.) a község környezeti, szellemi, művészeti é11ékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

c.) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
d.) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, mely során biztosítja az amatőr alkotó- és előadó- művészeti tevékenység feltételeit.
e.) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,
f.) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
g.) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
h.) az „európai lét" kulturális vetületének megvalósítása,
i.) az önkormányzat fenntartásában működő közgyűjteményi intézmények közművelődési tevékenységének támogatása
6. § Az önkormányzat a 4-5. §-ban meghatározott kiemelt célok, feladatok megvalósítása érdekében
a.) éves költségvetésében támogatási keretet határoz meg,
b.) támogatja a helyi székhelyű alapítványokat, közalapítványokat, egyesületeket és történelmi egyházak helyi közösségeit külön rendeletében megállapított feltételek alapján,
c.) támogatja a községi nagyrendezvények, fesztiválok megrendezését.


3. A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei


7. § (l) Az önkonnányzat az e rendelet 4-5. §-ában foglalt célok és kötelező feladatok ellátására közművelődési intézményeket, közösségi színtereket biztosít, melyek működtetése érdekében közművelődési megállapodást köt.

(2)     A község közművelődési életét a Böhönye község kulturális és közéleti tevékenységének éves programjában foglaltak szerint szervezi.
(3)    Közművelődési tevékenységet lát el egyéb feladatai mellett az önkormányzat fenntaitásában működő Községi Könyvtár és Művelődési Ház, mely a 8719 Böhönye, Fő u. 47. szám alatt az önkormányzati tulajdonú 753/2 hrsz-ú ingatlanon található.

(4)    A Községi Könyvtár és Művelődési Ház telephelyeként működik az önkormányzati
fenntartású „Civilek Háza" elnevezésü épület, mely 8719. Böhönye, Fő u. 28. szám alatt, Böhönye 3. hrsz-ú ingatlanon található, Az épületben van egy legalább 15 főből álló csoport befogadására, leültetésére és egyidejű foglalkoztatására alkalmas oktató és foglalkoztató tér.
(5)    Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-
testület) az éves munkatervében meghatározott időpontban megtárgyalja a tárgyév
közművelődési munkaprogramját, a végrehajtásról szóló beszámolót, továbbá jóváhagyja az éves községi rendezvénynaptárt.

 

4. Közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése


8. § A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal
kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket a polgármester és a képviselő-testület gyakorolja.

 

5 .A közművelődési feladatellátás finanszírozása

9. § (1) A képviselő-testület a közművelődési tevékenység finanszírozásához szükséges pénzügyi feltételeket az állami feladatfinanszírozásból, a központi érdekeltségnövelő támogatásból, saját bevételeiből és pályázatokon elnyert forrásokból biztosítja.

(2)    E rendelet 3-4. §-ában megjelölt feladatok ellátásának mé11ékét a képviselő-testület a mindenkori költségvetési lehetőségek ismeretében határozza meg.
(3)    A közművelődési közösségek, egyesület, szervezetek előzetes igénylés alapján
használhatják a közösségi színtereket.
(4)    A közművelődési helyszín és alapellátás biztosításán túl a finanszírozás módja elsősorban feladatfinanszírozás, amely pályázati keretek között zajlik külön önkonnányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, és a feladatok ellátásához szükséges részbeni vagy teljes
támogatás pályázati úton nyerhető el.

6. Záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba

(2) Hatályát veszti a közművelődésről szóló Böhönye Község Önkormányzat 5/2002.(V .13.) önkonnányzati rendelet.

 

A rendelet elérhetősége a Nemzeti Jogszabálytárban ( kattintható link ):

 

Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 10/2017 (VIII.24.)
önkormányzati rendelete

 

             • A Nemzeti Jogszabálytár mindenki számára térítésmentesen igénybe vehetőjogszabálykereső szolgáltatás.
A Nemzeti Jogszabálytár tartalomszolgáltatója és a szolgáltatás üzemeltetője a Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó Kft.
© A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó Kft. minden jogot fenntart!
vl .0.6

 

 


 

 TÁJÉKOZTATÓ

 

Az ingyenes nyári szünidei gyermekétkeztetésről

 

Tisztelt Szülők!

 

A 2021. évi nyári szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

 

A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdése kimondja, hogy „A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.”

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a fent leírt rászorulók részérea nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és biztosítani, amennyiben azt a szülő, vagy törvényes képviselő kéri.

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a nyári szünet időtartama 2021. június 16. - 2021. augusztus 31-ig tart.

 

Az óvoda és bölcsőde intézmények nyári zárva tartásának időpontja:

 

1.      Gézengúz Óvoda:2021. augusztus 16. - 2021. augusztus 31.

2.      Bóbita bölcsőde:2021. augusztus 9. – 2021. augusztus 13.

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy „A szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztásának megszervezéséről gondoskodik. Ha a helyben történő elfogyasztásra nincs lehetőség, így különösen erre alkalmas helyiség hiánya esetén, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával is biztosítható.”

 

Az adott szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt azt is vizsgálni szükséges, hogy a szünidei gyermekétkeztetés megkezdésekor a szünidei étkezésre való jogosultság fennáll-e. Amennyiben a gyermek jogosultsága a gyermekétkeztetés megkezdését megelőző

harmincadik napon fennáll, azt a gyermekétkeztetés megkezdésekor is fennállónak kell tekinteni.

Amennyiben a gyermek időközben már nem jogosult a szünidei gyermekétkeztetésre, erről írásban értesíteni kell a szünidei gyermekétkeztetést igénylő szülőt, vagy törvényes képviselőt.

 

A települési önkormányzat jegyzője minden egyes szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a helyben szokásos módon, valamint az intézményi gyermekétkeztetést biztosító intézményeken keresztül felhívja a jogosultak figyelmét a szünidei gyermekétkeztetésre, annak időtartamára és helyszínére.

 

A nyilatkozat – az évközi szünet kivételével – a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, illetve módosítható.

A nyilatkozat a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatalnál (8719. Böhönye Fő utca 26.) ügyfélfogadási időben nyújtható be.

 

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐPONTOK

 

HÉTFŐ

8.00-12.00és 13.00-16.00

SZERDA

8.00-12.00és 13.00-17.00

PÉNTEK

8.00-12.00

 

 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Böhönyei Szociális Alapszolgáltatási Központ család- és gyermekjóléti szolgálatának munkatársai a felkeresik Önöket és segítséget nyújtanak a mellékelt nyilatkozat kitöltésében.

 

Az étkeztetés munkanapokon 11:30-13:00 óra között az ebéd elvitelével történik.

Az ebéd átvételének helye:Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde Konyhája

(Megközelítés: Ady Endre utca felől, a konyha hátsó bejárata)

 

Az étel elviteléhez szükséges ételhordóról, vagy egyéb élelmiszer tárolására alkalmas légmentesen záródó edényről a szülőnek kell gondoskodnia. Az étel csak tiszta, élelmiszer tárolására alkalmas zárható edényben adható ki.

 

Amennyiben a szülő vagy más törvényes képviselő nem igényli meg a szünidei gyermekétkeztetést, az nem befolyásolja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.

 

Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetésre való jogosultságról, valamint az igénylés feltételeiről tájékoztatást a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatalnál (8719. Böhönye F ő utca 26.) szám alatt, Bencze Judit szociális ügyintézőtől kérhetnek.

 

Böhönye, 2021. május 10.

Tisztelettel:


Bors András
jegyző

 

                       

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS EBÖSSZEÍRÁSRÓL

 

Tisztelt Ebtartók!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Átv.) 42/B. §. (1) bekezdése alapján Böhönye Község Önkormányzata az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, a település közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában

 

2021. május 5. és 2021. június 4. napja között

ebösszeírást végez.

 

Az Átv. 42/B. § (5) bekezdése alapján az eb tulajdonosa és tartója az eb összeírásakor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

 

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

 

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként, egy „Eb összeíró adatlapot” (továbbiakban: adatlap) kell kitöltenie, és azt a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal címére (8719. Böhönye Fő utca 26.) kitöltve, aláírva vagy a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email címre beszkennelve vissza kell juttatni.

Az adatlapok minden háztartásba megküldésre kerülnek, illetve folyamatosan beszerezhetők a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatalnál (8719. Böhönye Fő utca 26.) vagy letölthetőek a település honlapjáról.

 

ADATLAP LETÖLTÉSE

 

Az eb összeíró adatlap leadási, illetve megérkezési határideje: 2021. június 4. napja.

A microchippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban, valamint a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

Az ebtulajdonosok a bejelentést követően kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat (pl.: szaporulat, eb elvesztése, elhullása, más tulajdonoshoz kerülése) bejelenteni.

 

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 3. melléklet d) pontja alapján ebenként 30.000.-Ft állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

 

Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. §. (10) bekezdése alapján, a négy hónaposnál idősebb ebek csak microchippel megjelölve tarthatóak. Ezen előírás megsértése esetén az ebtartó minimálisan 45.000 Ft állatvédelmi bírsággal sújtandó.

Böhönye, 2021. május 4.

Tisztelettel:

Bors András

jegyző

 

 


Anyák napja alkalmából nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az anyákat, nagymamákat és dédnagymamákat Pákolitz István: Anyámnak című versével.

 

Pákolitz István: Anyámnak

 

Hogyha virág lennék,

ölelnélek jó illattal;

hogyha madár lennék,

dicsérnélek zengő dallal;

hogyha mennybolt lennék,

aranynappal, ezüstholddal,

beragyognám életedet csillagokkal.

Virág vagyok: ékes,

piros szirmú, gyönge rózsaág;

madár vagyok: fényes

dalt fütyülő csöpp rigócskád;

eged is: szépséges

aranynappal, ezüstholddal,

beragyogom életed csillagokkal.

 

Böhönye Község Önkormányzata és Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde


 


Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal


a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet


Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal


pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:


határozatlan idejű közszolgálati jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8719 Böhönye, Fő utca 26.


A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (Ill. 7 .) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:


1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör.
Ellátandó feladatok:


Költségvetési, pénzügyi gazdálkodási feladatok.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:


Költségvetés és beszámoló elkészítése, vagyongazdálkodási feladatok, kontírozás, főkönyvi könyvelés. Leltár elkészítése, számlázási feladatok. Normatív állami támogatások igénylése, azok folyamatos, naprakész kezelése. A pénzügyi információs rendszerben adatszolgáltatás, gazdasági előkészítő, adminisztratív beszámolási és adatszolgáltatási tevékenységekben való részvétel. Kincstári adatszolgáltatás, banki feladatok, pénzügyi nyilvántartások vezetése, pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

•    Magyar állampolgárság,
•    Cselekvőképesség,
•    Büntetlen előélet,
•    Középfokú képesítés,
•    Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•    Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő államháztartási szakon, Önkormányzati ASP rendszerben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Önkormányzati gazdálkodásban szerzett szakmai tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•    45/2012. (111.20.) Korm.r. 1. mell. szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz,
•    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
•    végzettséget és pályázati feltételek meglétét igazoló okiratok másolata,
•    nyilatkozat, hogy a pályázat során a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul,
•    nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról,
•    nyilatkozat összeférhetetlenségről

A munkakör betölthetőségének időpontja:


A munkakör legkorábban 2021. május 3. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bors András jegyző nyújt, a 30/559-2659 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

•    Postai úton, a pályázatnak a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8719 Böhönye, Fő utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1296/2021 valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
•    Elektronikus úton Bors András jegyző részére a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A kinevezési jogkör gyakorlója a kinevezésben 6 hónap próbaidőt köt ki. A munkáltató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.


A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•    Böhönye Község Önkormányzat hirdetőtáblája - 2021. április 9.
•    www.bohonye.hu - 2021. április 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bohonye.hu honlapon szerezhet.


 


FELHÍVÁS!

Böhönye Község Önkormányzata

SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓT HIRDET!

 

 

A szemét nem bántja a szemét?”

Április 30. /péntek/10:00 órától

Gyülekező: az Egészségház udvarán

Esőnap: május 7. /péntek/,

kesztyű és zsák biztosítva lesz.

Várjuk egyesületek, intézmények, csoportok és magánszemélyek jelentkezését, visszajelzését: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; 06/85/322-590;a fenntarthatóság és a környezettudatosság jegyében tisztítsuk meg településünk utcáit, tereit, külterületeit, óvjuk meg együtt környezetünket.

Böhönye Község Önkormányzata

 

 


 


Községi Önkormányzat Böhönye
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet


Községi Önkormányzat Böhönye
által működtetett kommunális csoportban megüresedett közalkalmazotti állás


egyéb ügyintéző

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.05.01-2022.04.30 -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8719 Böhönye, Bethlen Gábor utca 39.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Általános irodai és egyéb, intézményi feladatok ellátása.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

•    Középiskola/gimnázium,
•    magyar állampolgárság
•    cselekvőképesség
•    büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Mezőgazdasági vagy építőipari ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•    szakmai önéletrajz,
•    iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
•    három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsoldos Márta Piroska polgármester nyújt, a 30 6406377 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Böhönye címére történő megküldésével (8719 Böhönye, Fő utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1297 /2021. , valamint a munkakör megnevezését: egyéb ügyintéző.
Elektronikus úton Zsoldos Márta Piroska részére a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail címen keresztül
Személyesen: Zsoldos Márta Piroska polgármester, Somogy megye, 8719 Böhönye, Fő utca 26 .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•    Böhönye Község Önkormányzat hirdetőtáblája - 2021. április 9.
•    www.bohonye.hu


 


Tisztelt Hölgyem / Uram!


A beoltottak száma Magyarországon meghaladta a 3,5 milliót. Ez jelentős eredmény, de még nincs vége a vírus elleni küzdelemnek. Több millió adag vakcina érkezik Magyarországra, így a következő hat hétben meg tudjuk duplázni a beoltottak számát.

Az oltási program további gyorsítása érdekében elindult egy online időpontfoglaló oldal. Ezen minden regisztrált állampolgár egyszerűen és gyorsan foglalhat magának oltási időpontot.

Az időpontfoglaló honlapot az alábbi címen találja: www.eeszt.gov.hu

Ezen az oldalon kifejezetten a kórházi oltópontokon történő oltásra lehet időpontot foglalni az április 26. (hétfő), április 27. (kedd) és április 28. (szerda) napokra, Sinopharm vakcinával történő oltásra.

Az időpontfoglaló oldalon azok jelentkezhetnek, akik regisztráltak, és még nem kaptak oltást. Ezen az oldalon ellenőrizheti regisztrációja státuszát:

https://vakcinareg.neak.gov.hu/regisztracio/

A kórházi oltópontok mellett a háziorvosoknál is folytatódik az oltás. Tisztelettel arra kérjük, hogy ha már foglalt online időpontot a kórházi oltópontra, és ezt követően hívja Önt a háziorvos, akkor jelezze felé, hogy már van időpontja kórházi oltópontos oltásra. Így a háziorvos másnak tudja felajánlani a vakcinát.

Köszönjük, hogy Ön is beoltatja magát. Arra kérjük, győzzön meg erről másokat is! Az oltás életet ment.

Tisztelettel:

Kormányzati Tájékoztatási Központ


 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TEMETŐ ÜZEMELTETÉSÉRE

 

 

Böhönye Község Önkormányzatának Polgármestere a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki köztemető – kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő – üzemeltetésre.

 

A köztemető Böhönye Község Önkormányzata 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képező Böhönye 094 helyrajzi számonnyilvántartott, 2 ha 7420 m2 nagyságú ingatlan (a továbbiakban: köztemető).

 

A köztemető üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozott időre, tíz éves időtartamra, 2021. május 1. napjától 2030. április 30. napjáig jön létre. Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja.

 

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell:

 

 1. igazolások becsatolása arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben meghatározott – az üzemeltetőre és a temetkezési szolgáltatókra is vonatkozó – szakmai, képesítési, pénzügyi, tárgyi és egyéb feltételekkel;

 

 1. a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, képviselőjének aláírási címpéldánya;

 

 1. köztartozás-mentességre vonatkozó igazolás csatolása a NAV-tól és a helyi adóhatóságtól;

 

 1. a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban;

 

 1. a törvényben meghatározott tartalmú kegyeleti közszolgálati szerződés tervezetét is.

 

A pályázó a közszolgáltatás biztosításával kapcsolatban mutassa be a pályázatban a következőket:

 1. A feladatellátáshoz rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételeket.

 

 1. A temetésfelvétel és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás módját.

 

 1. Milyen módon kívánja biztosítani a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 17.§ (2) bekezdésében előírt egyenlő bánásmód követelményét?

 

 1. A közüzemi díjak viselésének módját.

 2. A temetőkben keletkező szerves és szervetlen hulladék kezelésének, elhelyezésének módját.

 

A pályázat nyertese (üzemeltető) jogosult és köteles:

 1. meghatározni a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;

 2. biztosítani az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;

 3. megállapítani a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;

 4. biztosítani a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működtetni azokat;

 5. gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítani a temető nyitását, zárását;

 6. megőrizni a nyilvántartó könyveket;

 7. tájékoztatni a temetőlátogatókat;

 8. kijelölni a temetési helyeket;

 9. elvégezni a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást, úgy hogy a terület egész évben állandó jelleggel rendezettséget mutasson;

 10. szükség szerinti rendszerességgel összegyűjteni és elszállítani a hulladékot;

 11. gondoskodni a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;

 12. összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíteni a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;

 13. gondoskodni az ügyfélfogadásról;

 

Egyéb kikötések:

 1. Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében az egyenlő bánásmód elvét köteles tiszteletben tartani.

 2. Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről a temetőben és a telephelyén hirdetményt kifüggeszteni.

 3. Az üzemeltető lehetőleg nyisson irodát a településen, ahol ügyfélfogadást tart és bemutató helyiségként szolgál a kellékek árusításához.

 4. Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti.

 5. Az üzemeltető köteles az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól, valamint tevékenységéről az önkormányzatot évente tájékoztatni.

 6. Az üzemeltető – figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra - teljes körű temetkezési szolgáltatás végzésére jogosult. Teljes körű temetkezési szolgáltatás a Korm. rendeletben meghatározott temetkezési szolgáltatási tevékenység.

 7. Temetkezési szolgáltatási tevékenység kormányrendeletben meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható.

 8. A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni. Tevékenységének gyakorlása során a szolgáltató a jogszabályokban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani.

 9. Az üzemeltető temetkezési tevékenységeiért a temető tulajdonosától díjazásra nem jogosult.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2021. április 12. napja, 15.00. óra.

 

A pályázat benyújtásának helye: Böhönye Község Önkormányzata, (8719. Böhönye, Fő utca 26.)

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Zsoldos Márta Piroska polgármestertől a 85/522-004-es telefonszámon.

 

A pályázat elbírálása: A pályázatokat Böhönye Község Önkormányzat Polgármestere a benyújtási határidőt követő 5 munkanapon belül bírálja el, és egyben fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 

Böhönye, 2021. március 8.

 

 

 

Zsoldos Márta Piroska

polgármester


 

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com